FIXED PAY NA KARMACHARI O NI PRAVARATW NAKKI TATHA PRAVARATA PRASIDHDH KARAVA BABAT

21
FIXED PAY NA KARMACHARI O NI PRAVARATW NAKKI TATHA PRAVARATA PRASIDHDH KARAVA BABAT