GANDHINAGAR- SHIXAKO NE SUDHAREL RAJA NA NIYAMONUSAR MALAVA PATRA CUNTANI VALTAR TATHA PRAPT RAJA AAPAVA NI KAMGIRI ANGE PARIPATRA DATE- 9-3-2018.

96

GANDHINAGAR- SHIXAKO NE SUDHAREL RAJA NA NIYAMONUSAR MALAVA PATRA CUNTANI VALTAR TATHA PRAPT RAJA AAPAVA NI KAMGIRI ANGE PARIPATRA DATE- 9-3-2018.

CLICK HERE TO PARIPATRA.